Kalo Pasxa Koulourakia Jar

Glass Jar - Kalo Pasxa.  Perfect for Koulourakia and for gifting

1.8L